Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring Eoly

Deze privacyverklaring gaat uit van Eoly Energy NV, gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0864995025. RPR Brussel. Door als vertegenwoordiger of contactpersoon op te treden van de vennootschap of eenmanszaak waarmee Eoly Energy NV zaken doet, krijgen wij persoonsgegevens over u. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens zoals uw contactgegevens (vb.: email, telefoonnummer, werkadres, etc.) en identificatiegegevens (vb.: voornaam, naam, etc.). We gebruiken deze persoonsgegevens enkel om onze professionele contacten te onderhouden en om de professionele samenwerking te faciliteren. Indien u hiervoor uw toestemming geeft kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om direct marketing berichten te sturen en dit op basis van het gerechtvaardigd belang van Eoly Energy NV. Indien u deze communicaties niet langer wenst te ontvangen, kan u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door daartoe de link aan te klikken in de e-mails. Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de professionele samenwerking, bijvoorbeeld wanneer wij bericht krijgen dat u de vennootschap of eenmanszaak waarvoor u als vertegenwoordiger of contactpersoon optreedt, heeft verlaten of wanneer deze failliet gaat. Eoly Energy NV zal de gegevens nooit meedelen aan derden. U heeft het recht uw gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kan de functionaris voor gegevensbescherming van Eoly Energy NV ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: info@eoly-energy.com maar u heeft ook het recht om een toezichthoudende autoriteit, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, te contacteren bij klachten.

Privacyverklaring Eoly Coöperatie

1. Algemeen
Deze verklaring gaat uit van Eoly Coöperatie CV, gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, en
ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0647562496 (Hierna “Eoly Coöperatie” of “wij”
genoemd),
Deze privacyverklaring informeert je over hoe Eoly Coöperatie als verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verzamelt en beheert. Om coöperant te zijn bij Eoly Coöperatie, is het noodzakelijk
dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken zoals jouw naam, e-mailadres en rekeningnummer.
Indien je zelf niet hebt ingetekend op aandelen maar werd ingeschreven door een derde (vb in het
kader van een schenking) dan verwerken wij eveneens jouw gegevens zoals je naam, rekeningnummer
enz,.. dewelke wij via de schenker hebben ontvangen. Wij verwerken hiernaast bepaalde van jouw
gegevens voor marketingdoeleinden. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld e-mails sturen om je via de
nieuwsbrief te informeren over lopende projecten of om je informatie te verschaffen over toekomstige
projecten. Je kan je voor deze marketingcommunicatie te allen tijde uitschrijven.

2. Welke persoonsgegevens zamelen we in en verwerken we?
We verzamelen en verwerken gegevens die je ons zelf meedeelt, gegevens over je bezoeken
aan onze website enzovoort.

2.1 Gegevens van de coöperant
Je wordt coöperant via de inschrijving op een kapitaalophaling. De gegevens die in dit kader
verwerkt worden zijn de gegevens die bij het invullen van de inschrijving worden ingegeven.
Deze zijn jouw naam, geslacht, taalvoorkeur, geboortedatum, adres, contactgegevens,
rekeninginformatie en een geldig e-mailadres,…

2.2 Gegevens van toekomstige investeerders
Wens je op de hoogte te worden gehouden van nieuwe projecten, dan kan je jouw email adres
bij ons achterlaten. Wij zullen dit gebruiken om je op de hoogte te brengen van nieuwe
toekomstige projecten.

2.3 Gegevens via het contactformulier
Door uw persoonsgegevens en uw vraag in te geven in het contactformulier, vraag je Eoly
Coöperatie om je een antwoord te bezorgen via de contactgegevens die je meegeeft.

3. Voor welke doeleinden en voor welke rechtsgronden verwerken wij jouw
persoonsgegevens?

3.1 Gegevens van de coöperant
Vanuit een wettelijke verplichting hebben wij jouw gegevens nodig om je als participant van
Eoly Coöperatie in te schrijven in ons aandeelhoudersregister en te registreren hoeveel
aandelen je in jouw bezit hebt. Wij hebben jouw gegevens tevens nodig voor alle
communicatie die wij met jou voeren. Zo kunnen wij je onder andere uitnodigen om deel te
nemen aan onze algemene vergadering, de welke wij wettelijk verplicht zijn te sturen.
Wij gebruiken jouw gegevens eveneens bij het versturen van direct marketing mails vanuit ons
gerechtvaardigd belang om je zo op de hoogte te houden van nieuwe en lopende projecten.
Je kan je steeds verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct
marketing door de uitschrijfknop aan te klikken die zich in elke marketingmail bevindt.

3.2 Gegevens van kandidaat-investeerders en geïnteresseerden
Wij gebruiken de gegevens van kandidaat-investeerders en andere personen die
geïnteresseerd zijn om in te schrijven vanuit ons gerechtvaardigd belang om deze op de hoogte
te brengen van nieuwe projecten waarop kan worden ingeschreven.

3.3 Gegevens die we verzamelen via de website
We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website bezoekt. Voorbeelden
hiervan zijn het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel en de externe website die naar
ons heeft doorverwezen.
Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer
mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt
geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het
gebruiksgemak van onze website te verbeteren.
Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website
heen.
Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later
moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over
hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid.

3.4 Gegevens via het contactformulier
Wij gebruiken de gegevens die je hebt ingevuld via het contactformulier om je een antwoord
te kunnen bezorgen op de vragen die je ons hebt gesteld. De gegevens worden op basis van
ons gerechtvaardigd belang enkel gebruikt om je deze communicaties te versturen.

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
Eoly Coöperatie kan een beroep doen op dienstverleners die daarvoor toegang nodig hebben tot (een
gedeelte van) jouw gegevens om de verwerking ervan optimaal te laten verlopen. Bijvoorbeeld om de
persoonsgegevens veilig te bewaren, om communicaties tot bij jou in de brievenbus te krijgen,
enzovoort. Al deze partijen moeten zich houden aan deze Privacyverklaring en zullen jouw
persoonsgegevens nooit voor iets anders kunnen gebruiken dan hierin beschreven.
Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders,
verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang krijgen tot een gedeelte van jouw
persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een
dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.
In sommige gevallen hebben bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van jouw
persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo’n gevallen zullen wij uiteraard meewerken.
Hoe dan ook zal Eoly Coöperatie jouw gegevens nooit verkopen.

5. Waar bewaren we jouw persoonsgegevens?
Jouw gegevens worden in België bewaard.

6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Wij zijn wettelijk verplicht jouw gegevens als coöperant bij te houden in het aandeelhoudersregister
en houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.
Jouw gegevens als toekomstige investeerder houden wij bij zodat wij je op de hoogte kunnen brengen
van de eerste twee nieuwe projecten die zich aandienen na jouw inschrijving. Hierna worden deze
gegevens gewist.
De gegevens die we van jou ontvangen hebben via het contactformulier worden bijgehouden zo lang
als nodig om je een antwoord te bieden op je vraag en je bijkomende ondersteuning te kunnen bieden.

7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Wij beveiligen de door u verstrekte persoonsgegevens op servers die zich in gecontroleerde en
beveiligde omgevingen bevinden en beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of
wijziging.
Onverminderd de voormelde inspanningen dien je ervan van bewust te zijn dat er steeds een risico is
verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. Wij kunnen dan ook de
veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

8. Wat zijn jouw rechten ?
Onder de wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens heb je verschillende rechten die je
kan uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Je kan ons contacteren via de
contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt om deze rechten uit te oefenen.
Hierbij zijn we verplicht om je identiteit te controleren en een gehand tekende kopie van de voorzijde
van jouw identiteitskaart te vragen.
Wij bieden je hieronder een overzicht van de rechten
Je hebt het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze
gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.
Je hebt het recht om ons kosteloos te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken
of om tegen een verwerking bezwaar te maken.
Je kan je gegevens laten doorsturen naar een andere partij.
Je kan je steeds verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct
marketing door de uitschrijfknop aan te klikken die zich in elke marketingmail bevindt. Voor direct
marketing die je via de traditionele post wordt doorgestuurd kan je je uitschrijven door ons te
contacteren via de contactgegevens in artikel 9 van deze privacyverklaring.
Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?
Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Stuur dan een mail naar legal@eoly-energy.com of bel naar +32(0)2 388 01 20.
Wanneer zij je onvoldoende kan helpen, kan je ook steeds contact opnemen met de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.

9. Hoe kan u ons bereiken?
Heb je klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens? Of heb je bijkomende vragen?
Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens.
Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens?
Contacteer dan onze jurist. Dit kan op 3 manieren:
– Schrijf hem een brief op het adres Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
– Schrijf een e-mail via: legal@eoly-energy.com
– Bel ons op +32(0)2 388 01 20.

10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen in de mate dat we dit nodig
achten en naarmate de actie groeit en evolueert. Hoewel we ons best zullen doen om updates onder
jouw aandacht te brengen, is het jouw verantwoordelijkheid om dergelijke updates bij te houden. Jouw
voortgezette deelname aan de actie houdt een erkenning in van alle wijzigingen in deze
privacyverklaring.

De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 01/07/2021.

Privacyverklaring